Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa o pracę, porady rekrutacyjne, pytania i odpowiedzi.

8maj/11Off

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozmowa kwalifikacyjna, jeśli się powiedzie, często pociąga za sobą konieczność wypowiedzenia umowy o pracę poprzedniemu pracownicy. Takie wypowiedzenie to z kolei szereg obowiązków formalno-prawnych. Zarówno pracodawcę jak i pracownika obowiązują w takiej sytuacji pewne reguły.

Pierwszą i najważniejszą zasadą wypowiedzenia stosunku pracy, jest przedłożenie stosownego dokumentu pracodawcy w formie pisemnej. Jeśli chodzi o treść samego wypowiedzenia, to sytuacja się już nieco komplikuje, ponieważ wszystko zależy od tego na jaki rodzaj umowy byliśmy zatrudnieni, jak długo pracowaliśmy, czy byliśmy zatrudnieni bezpośrednio, czy też przez agencję pośrednictwa pracy itd.

Zacznijmy od tego, że w polskim prawie wyróżniamy trzy rodzaje umowy o pracę:

  • umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • umowa na czas wykonania określonego zadania

Poza tym głównym podziałem, mamy jeszcze umowę na okres próbny, oraz umowę na zastępstwo.

I tak, wypowiedzenie przy umowie na okres próbny wynosi:

  • 3 dni, jeśli okres nie przekracza 2 tygodni
  • tydzień, jeśli umowa zawarta była na co najmniej 2 tygodnie
  • 2 tygodnie, jeśli umowa zawarta była co najmniej na 3 miesiące

Przy umowie na zastępstwo okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, niezależnie od długości jej trwania.

W przypadku umowy zawartej na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Długość okresu wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony uzależniona jest od długości czasu pracy u danego pracodawcy.

I tak, jeśli okres zatrudnienia nie przekracza 6 miesięcy, wynosi on 2 tygodnie. Jeśli czas zatrudnienia wynosi od 6 miesięcy do 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Kiedy pracujemy nieprzerwanie w jednym miejscu pracy powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Powyższe reguły są ogólnie przyjętymi zasadami, z którymi spotykamy się najczęściej, aczkolwiek w związku z charakterem pracy, czy w wyniku bezpośrednich ustaleń z pracodawcą okresy wypowiedzenia mogą zostać zmienione, np. okres wypowiedzenia może zostać wydłużony przy zatrudnieniu na stanowisku, które wiąże się z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Także trzymiesięczny okres wypowiedzenia może zostać skrócony już po złożeniu dokumentu, do miesiąca, po zawarciu porozumienia przez obie strony.

Co ważne, w przypadku miesięcznego lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia termin jego złożenia upływa z ostatnim dniem miesiąca. W przypadku okresów mierzonych w tygodniach termin upływa w sobotę. Czyli, jeśli pracujemy na umowę na czas nieokreślony, przepracowaliśmy w danej firmie dwa lata, to chcąc rozpocząć nową pracę od czerwca, wypowiedzenie musimy złożyć do końca maja. Jeśli wypowiedzenie zostanie złożone 1 czerwca, umowa obowiązywać będzie do końca lipca.

Należy również pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy nie musi nastąpić na drodze wypowiedzenia, jak wspomniano powyżej. Może ono nastąpić na mocy porozumienia stron. Porozumienie stron jest zgodnym oświadczeniem woli obu stron związanych umową. Jest to bardziej elastyczna forma rozwiązania umowy, pozwalającą na zmiany czy ustępstwa które nie są możliwe w innych przypadkach, takich jak: rozwiązanie umowy o pracę kobiety w czasie ciąży, w przypadku umowy na czas określony, a nie przekraczający 6 miesięcy, lub znaczne skrócenie okresu wypowiedzenia, za zgodą pracodawcy.

Zakończenie zatrudnienia i przejście do nowej firmy wymaga również uregulowania kwestii zaległych urlopów i dni wolnych. Tą kwestią zajmiemy się w kolejnym artykule.

Komentarze (0) Trackbacks (0)

Przepraszam, dodawanie komentarzy zablokowane.

Trackbacks are disabled.